ASIANAJOPALKKIOIDEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET


1. ALKUNEUVONTA

Toimeksiantoon johtamaton alkuneuvottelu on maksuton.

2. HINNASTO

2.1 Pääsääntö

Lakimiehen palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työajan, työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste, kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys, lakimiehen lakimiehenä saavuttama kokemus ja taito sekä erityisen oikeudenalan erityisosaaminen.

2.2. Aikaveloitus

Toimiston tuntiveloitus perinteisestä asianajotyöstä, mikäli muuta ei ole sovittu, on henkilöasiakkailla 197,16 euroa (sis. ALV 24 % eli 38,16 euroa) sekä yritysasiakkailla 200,00 euroa + ALV 24 % eli 248,00 euroa.

Yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus, yritysten oikeusturvavakuutus, ammattiliiton vakuutukseen tai maatilavakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa yleensä oikeudenkäyntikulut omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Yksityishenkilöllä on myös mahdollisuus saada oikeusapua, jota voidaan myöntää kaikkiin myöntämisen edellytykset täyttäviin oikeudellisiin asioihin.

Esiintymisestä oikeudessa veloitetaan 30 % :a korotetun aikaveloitusperusteen mukaan.

Määräajaksi tarkoitetun markkinointikamppanjan aikana järjestetään tavanomaisesta hinnastosta poikkeavia kampanjaetuja.


2.3. Toimistopalvelut

- erikseen hoidettava assistenttityö 50,00 €/tunti

- Toimeksiannon avaus/toimistomaksu 15,00 €

- A4 valokopiot toimeksiantoon 0,50 €/kpl

- Toimeksiantoon kuulumattomat valokopiot 1,00 €/kpl


3. KOROTUS- JA ALENNUSPERUSTEET

3.1. Asian erityinen merkitys korotusperusteena

Milloin lakimiehen vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai siitä syystä, että asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.


3.2. Vaikeissa oloissa ja kiireellisenä hoidettavat asiat

Tehtävästä, joka on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai ulkomailla, tahi erityisen vaikeissa olosuhteissa taikka lakimiehestä riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä, voidaan palkkiota korottaa.

Asianajomatkan aiheuttamasta ajanhukasta veloitetaan tehtävän hoitamiseen käytetyn ajan lisäksi erikseen.


3.3. Pro bono

Tapauskohtaisesti suoritamme myös Pro bono -työtä.


3.4. Pactum de quota litis ja pactum de palmario

Milloin erityistä aihetta on, voidaan ennakolta sopia palkkio määräosaksi siitä, mitä tehtävällä päämiehelle saavutetaan (pactum de quota litis) tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta asianajajalle siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario).

4. ENNAKKOMAKSUT

Lakimiehellä on oikeus vaatia päämieheltään ennakkomaksuja kulujensa sekä palkkionsa suoritukseksi, milloin siitä on tehtävää vastaanotettaessa sovittu tai sitä muutoin olosuhteisiin nähden on pidettävä asianmukaisena.

5. YLEISKULUT - LASKUTETTAVA TYÖAIKA

Lakimiehen on palkkiostaan katettava toiminnan aiheuttamat yleiskulut. Näitä ovat toimistohenkilökunnan palkat sosiaalikuluineen, toimiston vuokra- ja huoltokulut, kulut toimiston koneista, laitteista ja tarvikkeista, tavanomaiset vakuutusmaksut mukaan lukien eläkevakuutusmaksut, vastuuvakuutusmaksu, sekä toimistoon ja toimintaan sidotun pääoman vaatimat kulut sekä muut kiinteät kuluerät.

6. SUORANAISET KULUT

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut. Lakimies veloittaa myös kilometrikorvaukset ja päivärahat verohallituksen verovapaiden kustannusten korvaamisesta annetun ohjeen mukaisesti, ellei toisin sovita.

7. MUUTA

Lakimiehen on annettava päämiehelleen lasku, jossa on yksilöitynä kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet tai tehtävien hoitoon käytetty aika, sekä asian aiheuttamat suoranaiset kulut. Lakimies saa laskussaan ilmoittaa laskun päiväystä myöhemmän eräpäivän ja siitä alkaen luettavan kohtuullisen viivästyskoron. Mikäli asiassa on tehty erillinen toimeksiantosopimus, sovelletaan sitä mahdollisissa ristiriitatilanteissa.